Lavere momssats – Finanskomiteen ber regjeringen gjøre en ny vurdering

Lavere momssats – Finanskomiteen ber regjeringen gjøre en ny vurdering

                

I slutten av forrige uke sendte vi ut informasjon vedrørende vedtak om iverksettelse av redusering av lav mva sats og arbeidsgiveravgift, men dessverre er det fortsatt usikkerhet om utformingen og implementeringen av førstnevnte.

Vedtak om midlertidig reduksjon av lav mva sats
Stortingets opprinnelige enstemmige forslag til midlertidig reduksjon av lav mva sats fra 12% til 8% hadde en tilbakevirkende kraft f.o.m. 1. januar 2020. Denne ble senere foreslått endret til å gjelde f.o.m. 20. mars 2020 av regjeringen, basert på EUs regelverk for statsstøtte. Nå har finanskomiteen oppfordret regjeringen til å ta opp spørsmålet på nytt.

«Komiteen merker seg at regjeringen stiller spørsmål ved om gjennomføring av Stortingets vedtak vil være i tråd med EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte. Komiteen er kjent med at EU endrer regelverket for statsstøtte, og ber om at regjeringen gjør en ny vurdering i tråd med siste justeringer av EUs regelverk og melder tilbake til Stortinget i den varslede proposisjonen som skal legges fram 27. mars 2020.

Komiteen understreker at dersom endringene av merverdiavgift ikke gis tilbakevirkende kraft, vil komiteen vurdere om lav momssats skal reduseres ytterligere eller om det skal iverksettes andre tiltak. Med disse premisser slutter komiteen seg til regjeringens forslag, men med en utsatt ikrafttredelsesdato til 1. april 2020.»
Kilde: stortinget.no

Klikk her for å se hele sammendraget og kommentarene på stortinget.no

Vi anbefaler derfor at det avventes med å endre innstillingene i Zirius ERP for lav mva sats inntil endelig godkjennelse av tiltaket er bekreftet. Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon angående dette så snart det foreligger.

Vi er her! Så ta gjerne kontakt ved spørsmål.eller behov for hjelp ved å sende oss en e-post på support@zirius.no

Tags: , , ,

Søk

Nyhetsbrev

Få aktuell informasjon om Zirius-produkter på e-post! Klikk her for å abonnere på vårt nyhetsbrev:

Support

For fjernhjelp, last ned og start TeamViewer lokalt ved å klikke på knappen (husk å stenge ned andre versjoner av TeamViewer):