Avtale om purre- og inkassotjenester via Svea Finans AS

Zirius har laget integrasjon mot Svea Finans AS (heretter SF) slik at de kan ta for seg hele innkrevingsprosessen fra purre- til inkasso, eller kun inkasso oppfølging.

Integrasjonen innebærer:

 • Ingen faste avgifter eller oppstartskostnader.
 • SF dekke alle offentlige gebyrer med unntak av konkursbegjæring.
 • Du beholder hele beløpet som er fakturert (hovedstol) , SF får alle gebyrer og renter.
 • Saken kan trekkes kostnadsfritt innen 40 dager oversendelse. Etter dette belastes det påløpte offentlige gebyrer + 50% av påløpt salær.
 • Ingen provisjon for overvåkning av saker.
 • Fordringsanmeldelse i konkursbo og dødsbo, samt håndtering av gjeldsordning er kostnadsfritt.
 • Dekningsrekkefølge ved delbetalinger: 1) Offentlige gebyrer, 2) Hovedstol, 3) Salærer, 4) Renter

Hvorfor integrasjon mot Svea Finans AS:

 • Direkte kommunikasjon med fagsystemet til SF via WebService (slipper filoverføringer eller manuelle registreringer).
 • Enkel overføring av nye saker til SF via purre- og inkasso rutinen i Zirius.
 • Full oversikt over status på alle saker inklusive historiske saker i Zirius.
 • Rutiner for å stoppe sak, sende melding til saksbehandler og få oppdatering begge veier hvis kunde betaler til din bedrift eller til SF.
 • Velg om SF skal ta seg av hele purre prosessen (anbefalt) eller bare inkassodelen.

Svea Finans avtale

Generelle bestemmelser purre- og inkassotjenester

VEDLEGG 1

1. Avtaleramme:

Svea Finans AS, heretter benevnt SF, forplikter seg til, ifølge avtale å drive inn oppdragsgivers forfalte fordringer etter gjeldende regler for god inkassoskikk og de til enhver gjeldende lovbestemmelser. Inkasso i utlandet må dekkes gjennom særskilt avtale.

For regnskapskontor:

Det forutsettes at dersom du driver som regnskapsfører for andre klienter, har de nødvendige fullmakter fra dine klienter.
Fullmakt til å gi Svea purre- og inkassooppdrag, og at dine klienter er kjent med vilkårene i vår samarbeidsavtale. Svea forholder seg til regnskapskontoret som avtalepart i denne avtalen

2. Oppdragsgivers plikter:

Oppdragsgiver forplikter seg også til å gi alle relevante opplysninger om endringer i kravet etter at saken er overlatt til SF. Innsigelser mot kravet må gjøres kjent for SF. Ved betaling direkte til kreditor må SF straks underrettes.

3. Prosessfullmakt:

SF har fullmakt til å iverksette de tiltak vi finner tjenlig i saken. Herunder inngår avtaler om nedbetalingsordninger, betalingsutsettelser, forliksklage og utleggsbegjæring. Unntatt fra fullmakten er stevning til Tingretten og konkursbegjæring, hvor OPPDRAGSGIVER AS godkjennelse må innhentes.

4. Økonomi:

Avregning skjer 5 ganger per uke. SF har motregningsrett til dekning av forfalte ubetalte salærer og gebyrer i andre saker for samme oppdragsgiver. SF benytter klientkonto hvor banken ikke har motregningsrett. SF har formue skadeforsikring gjennom sin inkassobevilling.

5. Priser:

Oppdraget avregnes ihht. gjeldende prisliste. SF har rett til å endre priser og betingelser uten forhåndsorientering når dette skyldes pålegg fra offentlig myndighet. Ved endring av priser og betingelser for øvrig, skal OPPDRAGSGIVER AS underrettes skriftlig. Se forøvrig vedlagte prisliste.

6. Endringer/Avvikling:

Dersom SF endrer virksomhet, søker gjeldssanering, akkord eller går konkurs skal kunden ha rett til å kreve sakene tilbakekalt ved å utbetale forskutterte rettsgebyrer. Det samme gjelder dersom selskapet ikke lenger oppfyller de nødvendige formelle vilkår for å drive inkassovirksomhet jfr. inkassoloven med tilhørende forskrifter. SF svarer ikke for følger som skyldes endringer i offentlige bestemmelser, streik, lockout, krig og andre forhold utenfor SF’s kontroll. Avtalen kan overdras til 3. mann til samme betingelser, men uten endringer i de løpende betingelser.

7. Oppsigelse:

Avtalen løper til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsen skal skje skriftlig, og med gjensidig tre måneds varsel. Begge parter kan si opp enkelttjenester særskilt. Ved avvikling av samarbeidsavtalen har SF adgang til å beholde saker hvor det løper ordinære nedbetalingsavtaler samt lønnstrekk på i ytterligere 2 år, regnet fra oppsigelsestidspunktet. Dersom det er satt i verk rettslige skritt før oppsigelsen og disse fører til betalingsordning eller lønnstrekk skal SF kunne beholde også disse sakene i ytterligere 2 år.

8. Purreservice / Purreinkasso:

OPPDRAGSGIVER AS oversender alle ikke-betalte fakturaer til SF etter forfall. SF gis fullmakt til videre oppfølging med utsendelse av inkassovarsel. Renter fra forfall beregnes og lovfestet purregebyr belastes skyldner. Saker som ikke betales innen utløpet av betalingsfristen på inkassovarselet overføres automatisk til inkasso.

9. Inkasso:

Krav som ikke er oppgjort ved utløpet av betalingsfristen på inkassovarselet, overføres til SF for inkasso. SF har fullmakt til å iverksette de tiltak vi finner tjenlig i saken. Herunder inngår avtaler om nedbetalingsordninger, betalingsutsettelser, forliksklager og utleggsbegjæring. Unntatt fra fullmakten er stevning til Tingretten og konkursbegjæring, hvor oppdragsgivers godkjennelse må innhentes. Fordringsanmelders i konkursbo, dødsbo og gjeldsordninger iverksettes kostnadsfritt.

10. Overvåkning:

Kriterier for overføring til overvåkning:

 1. Krav der insolvens er påvist gjennom negativ avholdt utleggsforretning. (Intet til utlegg)
 2. Krav der ordinær inkassopågang er gjennomført og der det fremkommer at skyldner er åpenbart insolvent gjennom en kredittvurdering.
 3. Alle typer krav kan sendes til overvåk dersom insolvens foreligger. SF benytter da en kombinasjon av manuell behandling og tilpassede saksløyper.

Overvåkning av skyldneren pågår inntil foreldelse inntrer. Ved periodens utløp returneres saken OPPDRAGSGIVER AS omkostningsfritt. Dersom det er inngått ordinære nedbetalingsavtale/lønnstrekk og lignende kan enkeltsaker beholdes inntil nedbetalingsavtalen er fullført, brutt eller annet avtalebrudd foreligger.

11. Utenlandsinkasso:

I henhold til nærmere avtale i, se vedlegg 2

12. Juridisk bistand:

Ved stevning til Tingretten kan oppdragsgiver benytte SFs advokatforbindelse til nærmere avtalte priser.

VEDLEGG 2

Betingelser Utenlandsoppdrag

Generelt:

 • Det tilbys ”no cure no pay” i de fleste land unntatt land i tidligere øst-europa.
 • Det settes aldri i verk rettslig skritt uten at kreditor har undertegnet på en fullmakt.
 • Dersom det er aktuelt å starte rettslig pågang skal kreditor alltid ha opplysninger om størrelsen før slike skritt blir satt i verk.
 • Bekreftelse på at oppdraget er mottatt sendes
 • Rapportering skjer fortløpende på Svea Finans websider
 • Overvåkning må avtales i hvert enkelt tilfelle
 • Ekstraordinære kostnader ifm. forsendelse og benyttelse av transportselskaper som DHL m.fl. faktureres oppdragsgiver.

Internasjonale betingelser:

 1. Kreditor skal ha sendt skyldneren et inkassovarsel med 14 dagers frist før saken sendes til Svea Finans AS heretter kalt SF. Er ikke dette gjort, må SF i de fleste tilfelle sende varselet, noe som medfører forsinkelser.
 2. SF har rett til å nekte å ta imot oppdrag som er omtvistet, for små eller at kravene er foreldet.
 3. SF skal holde innkasserte midler på klient konto og hvor banken ikke har motregningsrett i tilfelle konkurs. Kreditor godskrives ikke renter av innkasserte midler Jfr inkassolovens § 3 og § 16 (Norsk Inkassolov). Vi remitterer innkasserte midler en gang pr. uke.
 4. Kreditor skal straks gi underretning om direkte betalinger, kreditnotaer eller andre forhold som reduserer kravet. Ved direkte betaling fra debitor eller 3dje person og ved kreditnota beregnes det full provisjon.
 5. SF har avtaler med sine utenlandske forbindelser at minimumsbeløp som overføres månedlig skal være EUR 250.-
 6. Kreditor er forpliktet til å opplyse om alle forhold mht. reklamasjoner, protester fra alle debitorer i forbindelse med gjelden.
 7. Kreditor er forpliktet til å opplyse om saken tidligere har vært til inkassobehandling hos andre inkassobyrå eller advokat eller andre og resultatet av dette.
 8. SF vil innkassere hovedstol, samt renter, gebyr og omkostninger i henhold til de regler i det land debitor bor. Inkassosalæret går til SF/samarbeidspartnere.
 9. Kreditor skal alltid gi alle relevante opplysninger i saken på en kort og presis måte samt gi eksakt oppstilling av kravet som viser hovedstol, renter fra dato til dato, rentesats som er benyttet og som er i samsvar med skriftlig kontrakt undertegnet av kjøper/selger eller etter gjeldende regler i debitors hjemland.
 10. I tilfelle kravet blir bestridt, forbeholder SF å kreve forskudd til dekning av påløpne omkostninger og utlegg.
 11. Dersom kreditor trekker tilbake saken må kreditor betale påløpne omkostninger, inkassosalær og full provisjon som SF normalt har krav på.
 12. Risikoen for valutasvingninger bæres av kreditor, samt kostnader i forbindelse med oversettelse, banktransaksjoner etc.
 13. SF har ikke ansvar ovenfor kreditor i forbindelse med forandringer i lovregler, krig, streik, lock out og forhold som ligger utenfor SF’s ansvarsområde.
 14. Betalingsbetingelser for faktura er 10 dager fra faktura dato. Deretter beregnes forsinkelsesrente etter lov.

Økonomiske vilkår utland

Provisjoner – Saker mot næringsdrivende (B2B)
Norden 8 %
Resten av Europa 12 %
USA/Canada 18 %
Øvrige land 20 %
Tilleggsprovisjon for krav eldre enn 180 dager ved registrering (beregnet fra eldste faktura) 5 %
Enkeltstående krav over NOK 1 000 000 Pris på forespørsel
Provisjoner – Saker overfor forbrukere (B2C)
Norden 10 %
Resten av Europa 15 %
USA/Canada 25 %
Øvrige land 30 %
Tilleggsprovisjon for krav eldre enn 360 dager ved registrering (beregnet fra eldste faktura) 10 %

* Eksklusiv Ukraina, Russland, Bosnia-Herzegovina, Moldova, Romania, Bulgaria og Tyrkia

** Eksklusiv Korea, Thailand, Japan og Indonesia

MENY